Ponieważ ta strona jest hostowana we Francji, podlega ona prawu francuskiemu.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi Warunkami Użytkowania:

Niniejsza strona www.pnypartnerhub.eu (zwana dalej "stroną") może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych oraz do składania zamówień zgodnie z warunkami sprzedaży strony. Korzystając z witryny lub pobierając dokumenty, użytkownik zgadza się na przestrzeganie Warunków użytkowania (zwanych dalej "Warunkami użytkowania"). Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie Warunków Użytkowania, nie korzystaj ze strony ani nie pobieraj żadnych dokumentów.

PNY Technologies Europe (zwana dalej "PNY"), której siedziba znajduje się pod adresem 9 rue Joseph Cugnot BP 40181 33708 MÉRIGNAC Cedex, Francja.

Niniejsze Warunki użytkowania mogą zostać zaktualizowane, w całości lub częściowo, bez ostrzeżenia. Dlatego też prosimy o regularne sprawdzanie niniejszych Warunków Użytkowania: jeśli po wprowadzeniu zmian nadal korzystasz z tej Witryny, oznacza to, że akceptujesz nowe warunki. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przestrzeganie tych warunków lub jakichkolwiek przyszłych warunków, prosimy nie korzystać z Witryny ani nie pobierać żadnych dokumentów.

Firma PNY może w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub zrezygnować z jakichkolwiek funkcji Strony, w tym z dostępności artykułu. PNY może usunąć, zmodyfikować lub zmienić dowolną zawartość Strony, w tym zawartość pochodzącą od osób trzecich. Firma PNY może nałożyć limity na niektóre artykuły i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości Strony, bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Firma PNY może zakończyć autoryzację i prawa przyznane poniżej oraz korzystanie ze Strony w dowolnym momencie według własnego uznania; w takim przypadku należy natychmiast zniszczyć wszelkie dokumenty, które zostały pobrane ze Strony.

Niniejsze warunki użytkowania dotyczą wyłącznie dostępu i korzystania ze strony internetowej i nie mają wpływu na warunki wszelkich umów, które użytkownik mógł zawrzeć z firmą PNY lub jej spółkami macierzystymi, spółkami zależnymi lub spółkami siostrzanymi w sprawach innych niż korzystanie z niniejszej strony.

 

I- PRAWO WŁASNOŚCI

Copyright:

Wszelkie treści stworzone przez PNY na tej stronie, w tym, bez ograniczeń, teksty, oprogramowanie, rysunki techniczne, ustawienia, grafiki, inne pliki, jak również ich wybór, projekt i opracowanie ("Treść"), należą do PNY lub do innego właściciela, który udzielił zgody PNY i stanowią prawo autorskie 2020 PNY ("Copyright PNY"). Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść nie może być modyfikowana, kopiowana, dystrybuowana, ponownie wykorzystywana, reprodukowana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, wysyłana, przesyłana lub przenoszona w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody PNY. Mogą Państwo jednak pobierać i drukować treści, w całości lub w części, w celu wykorzystania ich do celów, które nie stanowią konkurencji dla firmy PNY lub są nadrzędne w stosunku do niej, pod warunkiem przestrzegania praw autorskich lub innych informacji dotyczących własności. Należy pamiętać, że ta ściśle ograniczona umowa może zostać cofnięta w dowolnym momencie i nie obejmuje umowy na publikację lub sprzedaż Zawartości, w całości lub w części, lub do jakiejkolwiek innej strony internetowej, Intranetu lub Extranetu lub włączenie Zawartości, w całości lub w części, do jakiejkolwiek innej bazy danych lub kompilacji, lub do jakiejkolwiek innej pracy, która może być publikowana lub sprzedawana. Jakiekolwiek wykorzystanie Treści poza autoryzowanymi granicami wymienionymi powyżej jest surowo zabronione. Ponadto zobowiązują się Państwo do przestrzegania przepisów francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej dotyczących między innymi praw producentów baz danych, a w szczególności do niewyodrębniania, poprzez tymczasowe lub stałe przeniesienie w jakiejkolwiek wersji i w jakimkolwiek formacie, w tym drogą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób, który jest szeroko rozumiany jakościowo lub ilościowo, jakichkolwiek danych z baz danych zawartych w niniejszej Witrynie, w całości lub w części, w tym m.in. danych dotyczących tożsamości klientów oraz do niewykorzystywania ponownie w sposób szeroko rozumiany jakościowo lub ilościowo, jakichkolwiek danych, w całości lub w części, w jakiejkolwiek wersji i w jakimkolwiek formacie, w celu publicznego udostępnienia tych danych. Jeśli uważasz, że Twoje dokumenty chronione prawem autorskim zostały wykorzystane w sposób niewłaściwy na tej Stronie, skontaktuj się z nami.

Znaki towarowe:

Wszystkie znaki towarowe znajdujące się na stronie są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy PNY lub jej spółek zależnych lub licencjobiorców. W żadnym wypadku nie mogą być one powielane, naśladowane lub wykorzystywane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PNY lub jej spółek zależnych lub licencjobiorców. Wszelkie nagłówki, specjalne grafiki, przyciski i loga są znakami usługowymi, znakami rozpoznawczymi i/lub szatami handlowymi firmy PNY lub jej podmiotów zależnych i nie mogą być powielane, imitowane lub wykorzystywane, w całości lub części, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PNY lub jej podmiotów zależnych. Inne znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy firm i/lub loga wyświetlane na stronie są własnością ich właścicieli.

Patenty:

Produkty i procesy firmy PNY, o których mowa lub które zostały przesłane na Stronę, są chronione jednym lub kilkoma patentami i / lub są przedmiotem innej tajemnicy zawodowej i / lub wszelkich innych praw własności. Firma PNY zastrzega sobie wszystkie te prawa. Żadne przeniesienie lub cesja jakichkolwiek praw na warunkach tych patentów nie może być dokonana lub wynikać z jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania lub innych postanowień zawartych na Stronie. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać żadnego z praw wymienionych powyżej.

Oprogramowanie:

Wszelkie oprogramowanie, w tym wszelkie pliki, wszelkie obrazy utworzone przez oprogramowanie, wszelkie kody, wszelkie źródła i miejsca docelowe oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (zwane dalej łącznie "Oprogramowaniem"), wykorzystywane lub dostępne za pośrednictwem niniejszej strony, mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie w celu uzyskania dostępu do niniejszej strony i korzystania z niej, zgodnie z warunkami wyraźnie wymienionymi na niniejszej stronie, pod warunkiem, że te sposoby wykorzystania nie stanowią konkurencji dla firmy PNY lub nie są nadrzędne w stosunku do niej. Firma PNY zastrzega sobie pełne i nieobciążone prawa oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Oprogramowaniem. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie rozpowszechniać, nie sprzedawać, nie modyfikować ani nie tworzyć dzieł, które pochodzą z jakiejkolwiek części Oprogramowania oraz nie dekompilować, nie odwracać ani nie dezasemblować wspomnianego oprogramowania, chyba że jest to prawnie wymagane dla celów interoperacyjności.

 

II-POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA - INFORMACJE OGÓLNE

Korzystając z tej Witryny, użytkownik zgadza się:

  • Nie zakłócanie, nie utrudnianie bezpieczeństwa, nie nadużywanie Witryny, ani żadnej usługi, żadnego zasobu systemowego, żadnego konta, serwera lub sieci połączonej lub dostępnej za pośrednictwem Witryny powiązanych lub pokrewnych stron internetowych;
  • Nie przeszkadzać ani nie utrudniać innym użytkownikom korzystania z Witryny lub powiązanych z nią stron internetowych.
  • Nie pobierać, nie wysyłać ani nie przekazywać na tej Stronie lub za jej pośrednictwem żadnych wirusów ani niebezpiecznych plików, które mogą mieć destrukcyjny lub niszczący wpływ.
  • Nie korzystać lub próbować korzystać z konta, usługi lub systemu osoby trzeciej bez upoważnienia firmy PNY oraz nie tworzyć lub wykorzystywać fałszywej tożsamości na tej stronie.
  • Nie wysyłanie za pośrednictwem lub do tej Witryny żadnego spamu, czatu, poczty reklamowej lub innego rodzaju spontanicznej zbiorowej poczty elektronicznej do osób lub podmiotów, które nie wyraziły zgody na udział w tej bezpośredniej korespondencji.
  • Nie ujawniać swojej nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim, zarówno w ramach Witryny, jak i poza nią.
  • Nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub części Witryny, do których dostęp jest zastrzeżony.

Ponadto użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za działania i komunikację podejmowaną lub przesyłaną przez siebie oraz przestrzegać wszelkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych praw i przepisów, w tym m.in. ograniczeń eksportowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, dotyczących korzystania przez niego z tej Witryny lub jego działań na niej.

 

III-INFORMACJE O TREŚCI, PRODUKTACH I USŁUGACH PNY - OGRANICZENIA

Wszelkie treści dostępne za pośrednictwem Strony, w tym między innymi dane, rysunki techniczne, ustawienia, informacje o ofertach i zamówieniach, uważa się za dokładne. Użytkownik musi jednak samodzielnie ocenić dokładność informacji i przydatność do swoich konkretnych potrzeb wszelkich treści, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem Witryny. Specyfikacje produktów i usług mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia, a firma PNY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez ostrzeżenia w zakresie przetwarzania, dokumentów lub konfiguracji. Firma PNY nie gwarantuje dostępności produktów lub usług wymienionych w katalogu online w momencie składania zamówienia.

 

IV - linki do i treści pochodzące od STRONY TRZECIEJ

Linki do innych stron internetowych:

Niniejsza strona może od czasu do czasu zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te są udostępniane nieodpłatnie i nie stanowią zatwierdzenia, gwarancji ani rekomendacji ze strony PNY, ani jakiejkolwiek przynależności lub stowarzyszenia z PNY, ani też jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony PNY w odniesieniu do stron internetowych wyświetlanych w linkach lub jakichkolwiek treści, usług lub produktów dostępnych na tych stronach lub za ich pośrednictwem. Jeżeli zdecydują się Państwo na odwiedzenie którejkolwiek z tych stron, zgadzają się Państwo ponosić wyłączną odpowiedzialność i to Państwo podejmują wszelkie środki ochronne przed wirusami lub innymi elementami destrukcyjnymi. Linki nie oznaczają, że firma PNY lub niniejsza Strona jest prawnie upoważniona do korzystania z jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, jakiegokolwiek logo lub symbolu praw autorskich wyświetlanych lub dostępnych za pośrednictwem linków, lub że jakakolwiek strona przedstawiona w linkach jest upoważniona do korzystania z jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, jakiegokolwiek logo lub symbolu praw autorskich należących do nas lub należących do naszych spółek siostrzanych lub zależnych.

Linki z innych stron internetowych:

Wszystkie linki do niniejszej Strony muszą być zatwierdzone na piśmie przez PNY; PNY dopuszcza jednak linki, w których: (1) link jest wyłącznie tekstem zawierającym jedynie tytuł strony głównej niniejszej Witryny, (2) link jedynie "odnosi się" do strony głównej Witryny, a nie do innych stron, (3) link, jeśli zostanie aktywowany przez użytkownika, wyświetla tę stronę główną Witryny w wersji pełnoekranowej, a nie wewnątrz "okienka" na połączonej Witrynie, oraz (4) wygląd, pozycja i inne aspekty linku nie (i) tworzą fałszywego wrażenia, że podmiot, jego działania lub produkty są związane lub sponsorowane przez firmę PNY lub jej podmioty zależne, lub (ii) nie szkodzą ani nie pomniejszają wartości niematerialnych związanych z nazwą i znakami towarowymi firmy PNY lub jej podmiotów zależnych. Niezależnie od tego, zgadzają się Państwo, że firma PNY zastrzega sobie prawo do wycofania w dowolnym momencie swojej zgody na link, bez podania przyczyny lub ostrzeżenia, a ponadto zobowiązują się Państwo do zniszczenia każdego linku, na który firma PNY wycofała swoją zgodę.

Treści osób trzecich:

Niniejsza strona może od czasu do czasu zawierać dokumenty, dane lub informacje dostarczane, przesyłane lub sugerowane przez osoby trzecie, w tym między innymi reklamy lub przesyłki w ramach dyskusji społeczności online. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie może w żaden sposób pociągać firmy PNY ani jej spółek zależnych do odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek dokumentem, jakimikolwiek danymi lub informacjami pochodzącymi od osób trzecich.

 

V-WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ta strona i jej contnt są dostarczane "w tym stanie" i "w zależności od dostępności".

Zgodnie z najszerszą interpretacją obowiązującego prawa, firma PNY i jej podmioty zależne zrzekają się wszelkich zobowiązań do udzielania gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym bez ograniczeń wszelkich gwarancji jakości rynkowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej strony, w tym za wszelkie treści, oprogramowanie lub wszelkie dane rozpowszechniane przez stronę, pobierane lub dostępne z niej lub za jej pośrednictwem. Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody dotyczące jego działalności, systemów komputerowych lub utraty danych, wynikające z pobrania tych treści, tych danych i / lub tego oprogramowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma PNY nie ma żadnej kontroli, w żadnym zakresie, nad informacjami, produktami lub usługami dostarczanymi przez osoby trzecie za pośrednictwem strony internetowej, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Firma PNY i jej podmioty zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, nie udzielają żadnych gwarancji ani procedur dotyczących dokładności, terminu, kompletności, wiarygodności lub przydatności wszelkich porad, opinii, oświadczeń lub innych treści, a także wszelkich produktów lub usług rozpowszechnianych lub dostarczanych przez osoby trzecie za pośrednictwem strony.

Firma PNY w żaden sposób nie gwarantuje, że ta strona lub jej zawartość spełni Państwa wymagania, lub że ta strona lub jej zawartość będzie nieprzerwana, odpowiednia, bezpieczna lub wolna od błędów, lub że wszelkie usterki, które mogą wystąpić zostaną naprawione. PNY nie udziela również żadnych gwarancji dotyczących wyników, jakie można uzyskać w wyniku korzystania z tej strony lub jej zawartości, ani też co do dokładności, kompletności i wiarygodności wszelkich informacji uzyskanych za pośrednictwem tej strony.

Firma PNY nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód poniesionych przez użytkownika, w tym m.in. utraty danych w wyniku opóźnień, niedostarczenia treści lub wiadomości e-mail, błędów, wszelkich okresów nieproduktywności systemu, błędów dotyczących dostarczania treści lub wiadomości e-mail, utraty sieci lub systemu, ingerencji w pliki lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych zaniedbaniem ze strony firmy PNY, jej podmiotów zależnych, licencjobiorców lub błędów i/lub zaniechań samego użytkownika.

O ile przepisy obowiązującego prawa i przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych nie stanowią inaczej, firma PNY nie może występować jako gwarant lub przedstawiciel w zakresie zachowania poufności informacji przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej.

Żadne porady ani informacje, zarówno pisemne jak i ustne, które użytkownik mógł uzyskać od firmy PNY lub osób trzecich za pośrednictwem strony internetowej nie mogą stanowić gwarancji.

Niektóre państwa nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie pewnych gwarancji lub warunków; niektóre z powyższych wyłączeń mogą zatem nie mieć zastosowania w Państwa sytuacji.

 

VI-ograniczenie odpowiedzialności

W żadnych okolicznościach, w tym bez ograniczeń, zaniedbania, firma PNY lub jej spółki macierzyste, spółki zależne, spółki siostrzane, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, agenci lub dostawcy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub doraźne szkody wynikające z lub odnoszące się do korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej strony lub jakichkolwiek treści zawartych na niniejszej stronie, lub, o ile nie określono inaczej na mocy obowiązujących przepisów i postanowień dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, wynikających z nieautoryzowanego dostępu lub ingerencji w Państwa transmisje lub dane, lub inne informacje wysyłane lub otrzymywane lub nie, w tym między innymi szkód z tytułu utraty zysków, użytkowania, danych lub innych wartości niematerialnych, nawet jeśli firma PNY została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Strony uznają, że jest to rozsądny podział ryzyka.

Niektóre państwa nie dopuszczają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności za szkody pośrednie lub przypadkowe; niektóre z powyższych zobowiązań mogą zatem nie mieć zastosowania w Państwa sytuacji.

 

VII Informacje ogólne

Prawo właściwe:

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu z zastrzeżeniem konwencji i przepisów krajowych, Unii Europejskiej lub międzynarodowych, których postanowienia są obowiązkowe. Ponadto, wszelkie przepisy porządku publicznego dotyczące ochrony użytkowników nie prowadzących działalności gospodarczej mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami użytkowania w przypadku sporu.

Właściwa jurysdykcja:

W przypadku braku wzajemnie uzgodnionego porozumienia, wszelkie spory wynikające z interpretacji i / lub wykonania niniejszych warunków użytkowania będą podlegały wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów lub sądów w Bordeaux.

Różne:

Niniejsze warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą PNY regulującej korzystanie z witryny. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do zastosowania z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie uznane za odrębne i nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

 

 

Copyright © 2020 PNY. Wszelkie prawa zastrzeżone. (R 2215 )